Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE ZINTEGROWANA PLATFORMA WYMIANY DANYCH 

1.      Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

2.      Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) przy ul. Młynarskiej 43/45. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

- listownie, kierując korespondencję na adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa,

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka

- za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] .

3.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Kumor. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisząc na adres Administratora.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:

1)     wypełnienia obowiązków ciążących na Straży Miejskiej m.st. Warszawy;

2)     kontaktu zwrotnego w związku z realizacją  zgłoszeń i wniosków zarejestrowanych w systemie Zintegrowana Platforma Wymiany Danych.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów.

6.      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne.

7.      Ma Pani/Pan prawo do: 

1)     wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2)     dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3)     żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4)     żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6)     Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7)     W przypadku, realizacji wybranych usług (np. zgłoszenia, rekrutacji, skarg i wniosków) wskazane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983  r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, został przygotowany w porozumieniu z  Dyrektorem Archiwów Państwowych

 

Data utworzenia: 11.01.2024