Regulamin SM

Regulamin serwisu internetowego Portal Mieszkańca

Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających serwis internetowy pt. „Portal Mieszkańca”, w tym korzystających z usług elektronicznych świadczonych przez niniejszy serwis.

 

§1. Definicje

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:

Regulamin  – niniejszy regulamin Portalu Mieszkańca, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Portal Mieszkańca  – serwis internetowy prowadzony przez Straż Miejską m.st. Warszawy.

Dostawca tożsamości  – źródło potwierdzenia tożsamości użytkownika, za pośrednictwem którego jego dane osobowe przekazywane są do Portalu Mieszkańca Straży Miejskiej . Dostawcami tożsamości są m.in. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (  https://login.gov.pl ), profil zaufany. Razem z dostawcą tożsamości odpowiadasz za prawidłowość danych, które są przekazywane do Portalu Mieszkańca Straży Miejskiej (imię, nazwisko, PESEL i opcjonalnie adres zamieszkania) – jeśli zauważysz, że dane nie są właściwe, skontaktuj się ze swoim dostawcą tożsamości.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej  – usługa rządowa dostępna pod adresem  https://login.gov.pl  , która umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online. Wystarczy jeden login oraz hasło, aby logować się do różnych serwisów i realizować oferowane przez nie e-usługi. Indywidualny login może zostać utworzony tylko, jeśli przekażesz swoje dane osobowe do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.

Profil zaufany  – metoda potwierdzenia tożsamość Obywatela Rzeczypospolitej Polski, która umożliwia realizowanie przez niego spraw urzędowych przez Internet.

Urządzenie końcowe  – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, np. telefon komórkowy, komputer czy tablet; umożliwia odczytanie lub otrzymanie jakiejś informacji.

Użytkownik   – każdy podmiot odwiedzający Portal Mieszkańca, w tym korzystająca z Usług Elektronicznych.

 

Usługi Elektroniczne  – usługi cyfrowe świadczone przez Straż Miejską lub inny podmiot w Portalu Mieszkańca na zasadach określonych w Regulaminie i dostarczane za pomocą technologii cyfrowych, inaczej usługi zautomatyzowane, które opisują pełen proces realizacji danej sprawy dotyczącej konkretnego zdarzenia życiowego i, co do zasady, powinna obejmować załatwienie sprawy od początku do końca.

Usługa miejska  – usługa cyfrowa dostępna jedynie na obszarze m.st. Warszawy, którą możesz zrealizować za pośrednictwem i w obszarze działania Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Na Portalu Mieszkańca Straży Miejskiej umożliwiamy przekazanie tych spraw do realizacji przez Internet.

§2. Postanowienia ogólne

1.         Korzystanie z Portalu Mieszkańca Straży Miejskiej jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w nim zasad.

2.         Właścicielem i administratorem Portalu Mieszkańca jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170), ul. Młynarska 43/45, NIP: 526-21-50-068.

3.         Celem Portalu Mieszkańca jest dostarczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym zrealizujesz szybko i bezpiecznie usługi cyfrowe.

4.         Działanie Portalu Mieszkańca regulują klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz regulamin, który właśnie czytasz. Zapoznanie z nimi potwierdzasz w trakcie:

a.        udzielania zgody na wykorzystanie plików cookies, która pojawia się w oknie z komunikatem dotyczącym tych plików, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz Portal Mieszkańca,

b.        tworzenia nowego konta użytkownika w Portalu Mieszkańca,

c.        dokonywania wpłaty.

5.         Jeśli nie chcesz korzystać z Portalu Mieszkańca lub z przyczyn technicznych jest to chwilowo utrudnione, możesz przekazać swoją sprawę do Straży Miejskiej w tradycyjny sposób –przesłać drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. W sprawach nagłych przez bezpłatny alarmowy telefon 986.

6.         Wszelkie prawa do zawartości Portalu Mieszkańca są zastrzeżone. Każdy użytkownik Portalu Mieszkańca ma możliwość pobierania, udostępniania oraz wydruku jego fragmentów lub całych stron pod warunkiem poszanowania praw autorskich i dokonania rejestracji znaków należących do Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Zakazuje się kopiowania całości lub części Portalu Mieszkańca w celach komercyjnych, jego modyfikowania lub wykorzystywania bez uzyskania na to zgody od Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

§3 Ochrona prywatności i danych osobowych

 

Tworzenie konta użytkownika w Portalu Mieszkańca wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o tym szczególnym rodzaju danych i zasadach ich przetwarzania w Portalu Mieszkańca rozpisano w  klauzuli informacyjnej .

Zasady stosowania plików cookies reguluje nasza polityka prywatności.

 

 

§4 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu Mieszkańca

 

1.       Warunkami korzystania z Portalu Mieszkańca są:

a.        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b.        przeglądarka internetowa, która umożliwia wywoływanie i przeglądanie na ekranie urządzenia stron internetowych oraz obsługująca język programowania JavaScript, akceptująca pliki cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

2.      Do szczególnych zagrożeń należy korzystanie z zawartości Portalu Mieszkańca bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarki internetowej o funkcje spoza standardu HTML. Ponadto, w przypadku nieodpowiedniego skonfigurowania zabezpieczeń przeglądarki, istnieje również ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych, które przesyłane są z i do serwera ww. Portalu Mieszkańca. Zalecamy, abyś nie zmieniał ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej.

3.      Realizacja niektórych usług cyfrowych wymaga założenia konta użytkownika w Portalu Mieszkańca. Takie konto można założyć przy podaniu aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po zalogowaniu do Portalu Mieszkańca zyskasz dostęp do szerszej gamy usług cyfrowych.

4.      Pełen zakres usług jest dostępny tylko po potwierdzeniu tożsamości za pomocą profilu u dostawcy tożsamości. W takim przypadku będziesz potrzebować profilu u dostawcy tożsamości, który potwierdzi Twoją tożsamość. Dzięki niemu zalogujesz się do Portalu Mieszkańca i uzyskasz dostęp do pełnej gamy usług cyfrowych oferowanej przez Straż Miejską.

 

 

 

 

§5 Informacje o użytkownikach

 

1.      Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z zawartości Portalu Mieszkańca.

2.      Korzystanie z Portalu Mieszkańca jest dobrowolne, natomiast w gestii użytkowników pozostaje decyzja o sposobie korzystania z jego zawartości.

3.      Za prawidłowość podanych danych w koncie użytkownika Portalu Mieszkańca odpowiada użytkownik i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu podania błędnych danych.

4.      Korzystać z zawartości Portalu Mieszkańca należy zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownicy, którzy w jakikolwiek sposób naruszą przepisy prawa, poniosą za takie działania pełną odpowiedzialność.

 

§6 Odpowiedzialność Administratora Portalu Mieszkańca

 

1.      Administrator Portalu Mieszkańca podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Portalu Mieszkańca.

2.      Administrator Portalu Mieszkańca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in.:

a.        przerwy w dostępie do Portalu Mieszkańca spowodowane awarią po stronie dostawców usług internetowych, z którymi użytkownicy zawarli stosowne umowy,

b.        błędów w systemach operacyjnych urządzeń końcowych użytkowników,

c.        pośrednich, bezpośrednich, przypadkowych lub celowych działań ze strony użytkowników, które mogą wpłynąć na działanie Portalu Mieszkańca, np. dokonywania przez nich zmian w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarek internetowych,

d.        zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

3.      W sytuacjach szczególnych Administrator Portalu Mieszkańca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Portalu Mieszkańca, bez wcześniejszego zawiadamiania o tym fakcie.

4.      Administrator Portalu Mieszkańca ma prawo do prowadzenia prac serwisowych, w tym m.in. wprowadzania modyfikacji, przeprowadzania aktualizacji oraz przebudowy Portalu Mieszkańca zgodnie z własnymi potrzebami, bez powiadamiania o tym użytkowników.

5.      Administrator Portalu Mieszkańca nie odpowiada za prawidłowość przekazanych danych przez dostawcę tożsamości, a także tych, które zostały przez użytkowników Portalu Mieszkańca samodzielnie wprowadzone do zakładki "Moje dane".  Nie bierze również odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich zobowiązań względem Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1.      Portal Mieszkańca umożliwia realizację usług cyfrowych w wygodny i prosty sposób – przez Internet, bez wychodzenia z biura czy domu.

2.      Usługi Elektroniczne Portalu Mieszkańca udostępniane są w katalogu usług.

3.      Usługi Elektroniczne, o których mowa wyżej, zostały podzielone w oparciu o:

a.            sposób realizacji:

·   niewymagające  logowania do Portalu Mieszkańca (zewnętrzne),

·   wymagające logowania do niego przez rejestrację konta  (wewnętrzne ograniczone),

·   wymagające logowania do niego przez rejestrację konta  z wykorzystaniem dostawcy tożsamości (wewnętrzne),

b.           rodzaj: wniosek, sprawa, zgłoszenia i usługa informacyjna,

c.            kategorie: Usługi informacyjne, Zgłoszenia i wykroczenia, Wnioski i inne sprawy, Szkolenia dla dorosłych,

4.      Większość udostępnianych w Portalu Mieszkańca usług cyfrowych jest świadczonych przez czas nieokreślony. Wyjątek stanowią te usługi cyfrowe, których czas trwania został wyznaczony w ustawach i/lub rozporządzeniach.

 

 

§8 Zgłaszanie błędów i uwag

 

Jest realizowane za pomocą kontaktu e-mail pod adresami: [email protected] , [email protected]

 

 §9 Postanowienia końcowe

 

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

2.      Administrator Portalu Mieszkańca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści tego regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym swoich użytkowników.

3.      Data ostatniej aktualizacji: 12 styczeń 2024r.

4.      Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.

 

 

 

 

 Data utworzenia:  poniedziałek, 22 stycznia 2024 r.

 

Data utworzenia: 01.02.2010